Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim ogłasza nabór na stanowiska mistrz i automatyk. Pełna treść ogłoszeń dostępna poniżej.

1. Ogłoszenie o naborze na stanowisko mistrz

2. Ogłoszenie o naborze na stanowisko automatyk

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim informuje, że od maja bieżącego roku rozpoczyna wymianę umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Aktualizacja umów jest związana z potrzebą dostosowania treści umów do obecnie obowiązujących przepisów.

Wymiana umów będzie prowadzona przez upoważnionych pracowników PWiK Sp z o.o., którzy dotrą do każdego domu posiadającego przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne. W czasie aktualizacji umowy poproszeni zostaną Państwo o przedstawienie dowodu osobistego. Proces wymiany umów potrwa kilka miesięcy. W przypadku nieobecności osób upoważnionych do podpisania umowy w pierwszym terminie, pracownik PWiK będzie próbował dostarczyć umowę w innym terminie. Umowy można również aktualizować w Biurze Obsługi Klientów mieszczącym się w siedzibie PWiK Sp z o.o. przy ul. Marklowickiej 15 w Wodzisławiu Śl. Biuro jest czynne w dni robocze w godz. od 07.00 do 17.00.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim informuje, że na
podstawie Uchwały Nr XV.48.2014 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 20 marca 2014 roku, w sprawie przedłużenia terminu
obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, w okresie
od dnia 01.05.2014 do dnia 30.04.2015 roku będzie obowiązywała dotychczasowa taryfa dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

 
1. Wysokość cen za dostarczoną wodę i stawek opłaty abonamentowej

GRUPA I – odbiorca o małym zapotrzebowaniu na wodę (wodomierz o średnicy do 25 mm)

Lp.

Przedmiot opłaty

Cena

netto

z VAT (8%)

 

1 m3 dostarczanej wody

5,09 zł/m3

5,50 zł/m3

2

stawka opłaty abonamentowej

11,30 zł/m-c

12,20 zł/m-c


GRUPA II – odbiorca o średnim zapotrzebowaniu na wodę (wodomierz o średnicy od 30 do 40 mm)

Lp.

Przedmiot opłaty

Cena

netto

z VAT (8%)

1

1 m3 dostarczanej wody

5,09 zł/m3

5,50 zł/m3

2

stawka opłaty abonamentowej

73,70 zł/m-c

79,60 zł/m-c


GRUPA III – odbiorca o dużym zapotrzebowaniu na wodę (wodomierz o średnicy od 50 mm)

Lp.

Przedmiot opłaty

Cena

netto

z VAT (8%)

1

1 m3 dostarczanej wody

5,09 zł/m3

5,50 zł/m3

2

stawka opłaty abonamentowej

134,32 zł/m-c

145,07 zł/m-c


GRUPA IV – odbiorca o małym zapotrzebowaniu na wodę z lokalu w budynku wielolokalowym

Lp.

Przedmiot opłaty

Cena

netto

z VAT (8%)

1

1 m3 dostarczanej wody

5,09 zł/m3

5,50 zł/m3

2

stawka opłaty abonamentowej

7,22 zł/m-c

7,80 zł/m-c

 
2. Wysokość cen za odprowadzone ścieki
 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Przedmiot opłaty

Cena

netto

z VAT (8%)

1

GRUPA V

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II (z wyjątkiem ścieków przemysłowych koksowniczych)

1 m3 odprowadzanych ścieków

6,23 zł/m3

6,73 zł/m3

2

GRUPA VI

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiory usług w zlewni oczyszczalni ścieków Rydułtowy

1 m3 odprowadzanych ścieków

6,20 zł/m3

6,70 zł/m3

3

GRUPA VII

Dostawcy ścieków przemysłowych koksowniczych

1 m3 odprowadzanych ścieków

8,32 zł/m3

8,99 zł/m3

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim informuje, że w trybie art. 24 ust.8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U.2006.123.858 z późn. zm.) z dniem 01.05.2013
zostanie wprowadzona nowa taryfa. Od dnia 01.05.2013 do dnia 30.04.2014 roku będą obowiązywać następujące wysokości cen i stawek opłat:
 
1. Wysokość cen za dostarczoną wodę i stawek opłaty abonamentowej
GRUPA I – odbiorca o małym zapotrzebowaniu na wodę (wodomierz o średnicy do 25 mm)
 

Lp.

Przedmiot opłaty

Cena

netto

z VAT (8%)

 

1 m3 dostarczanej wody

5,09 zł/m3

5,50 zł/m3

2

stawka opłaty abonamentowej

11,30 zł/m-c

12,20 zł/m-c

GRUPA II – odbiorca o średnim zapotrzebowaniu na wodę (wodomierz o średnicy od 30 do 40 mm)
 

Lp.

Przedmiot opłaty

Cena

netto

z VAT (8%)

1

1 m3 dostarczanej wody

5,09 zł/m3

5,50 zł/m3

2

stawka opłaty abonamentowej

73,70 zł/m-c

79,60 zł/m-c

GRUPA III – odbiorca o dużym zapotrzebowaniu na wodę (wodomierz o średnicy od 50 mm)
 

Lp.

Przedmiot opłaty

Cena

netto

z VAT (8%)

1

1 m3 dostarczanej wody

5,09 zł/m3

5,50 zł/m3

2

stawka opłaty abonamentowej

134,32 zł/m-c

145,07 zł/m-c

GRUPA IV – odbiorca o małym zapotrzebowaniu na wodę z lokalu w budynku wielolokalowym
 

Lp.

Przedmiot opłaty

Cena

netto

z VAT (8%)

1

1 m3 dostarczanej wody

5,09 zł/m3

5,50 zł/m3

2

stawka opłaty abonamentowej

7,22 zł/m-c

7,80 zł/m-c

W stawce opłaty abonamentowej uwzględniono koszt odczytu wodomierza i rozliczenia należności, a także koszt utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych w zależności od zapotrzebowania na wodę.
2. Wysokość cen za odprowadzone ścieki
 
 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Przedmiot opłaty

Cena

netto

z VAT (8%)

1

GRUPA V

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II (z wyjątkiem ścieków przemysłowych koksowniczych)

1 m3 odprowadzanych ścieków

6,23 zł/m3

6,73 zł/m3

2

GRUPA VI

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiory usług w zlewni oczyszczalni ścieków Rydułtowy

1 m3 odprowadzanych ścieków

6,20 zł/m3

6,70 zł/m3

3

GRUPA VII

Dostawcy ścieków przemysłowych koksowniczych

1 m3 odprowadzanych ścieków

8,32 zł/m3

8,99 zł/m3

 
3. Wysokość stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
 
a) Jednostkowe stawki kar za jeden kilogram substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki:

Lp.

Nazwy substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki

Stawka w zł

1

Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT)

1 200,34

2

Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB)

1 200,34

3

Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT)

1 200,34

4

Heksachlorocykloheksan (HCH)

1 200,34

5

Aldryna (C12H8Cl6)

1 200,34

6

Dieldryna (C12H8Cl6O)

1 200,34

7

Endryna (C12H8Cl6O)

1 200,34

8

Izodryna (C12H8Cl6)

1 200,34

9

Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl4)

1 100,67

10

Pentachlorofenol (PCP) [2, 3, 4, 5, 6-pięciochloro-l-hydroksybenzen] i jego sole

1 100,67

11

Heksachlorobenzen (HCB)

1 100,67

12

Heksachlorobutadien (HCBD)

1 100,67

13

Trichlorometan (chloroform) (CHCl3)

1 100,67

14

l,2-dichloroetan (EDC)

1 100,67

15

Trichloroetylen (TRI)

1 100,67

16

Tetrachloroetylen (nadchloroetylen) (PER)

1 100,67

17

Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB)

1 100,67

18

Kadm

1 100,67

19

Rtęć

1 100,67

20

Insektycydy z grupy węglowodorów chlorowanych

1 100,67

21

Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe

1 100,67

22

Absorbowalne związki chloroorganiczne - AOX

825,20

23

Antymon

825,20

24

Arsen

825,20

25

Chlor wolny

825,20

26

Chlor całkowity

825,20

27

Cyjanki wolne

825,20

28

Chrom+6

825,20

29

Lotne związki chloroorganiczne - VOX (chlorowane węglowodory lotne)

825,20

30

Lotne węglowodory aromatyczne - BTX (benzen, toluen, ksylen)

825,20

31

Miedź

825,20

32

Nikiel

825,20

33

Ołów

825,20

34

Siarczki

825,20

35

Srebro

825,20

36

Aldehyd mrówkowy

660,42

37

Chrom ogólny

660,42

38

Bar

660,42

39

Beryl

660,42

40

Bor

660,42

41

Cyjanki związane

660,42

42

Cynk

660,42

43

Cyna

660,42

44

Kobalt

660,42

45

Molibden

660,42

46

Selen

660,42

47

Tal

660,42

48

Tytan

660,42

49

Wanad

660,42

50

Akrylonitryl

440,25

51

Fenole lotne (indeks fenolowy)

440,25

52

Kaprolaktam

440,25

53

Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe)

440,25

54

Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe)

440,25

55

Suma surfaktantów anionowych i niejonowych

440,25

56

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

440,25

57

Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne)

440,25

58

Rodanki

440,25

59

Fluorki

251,59

60

Azot ogólny

25,15

61

Azot amonowy

25,15

62

Azot azotanowy

25,15

63

Azot azotynowy

25,15

64

Fosfor ogólny

25,15

65

Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)

25,15

66

Glin

15,11

67

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową (ChZTCr)

15,11

68

Ogólny węgiel organiczny (OWO)

15,11

69

Potas

15,11

70

Siarczyny

15,11

71

Sód

15,11

72

Żelazo ogólne

15,11

73

Zawiesina ogólna

4,66

74

Chlorki

4,66

75

Siarczany

4,66

76

Suma chlorków i siarczanów (Cl+SO4)

4,66b) Warunki naliczania opłat za przekroczenie dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.
- Przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. są ustalane na podstawie wyników analiz fizyko-chemicznych ścieków, pobranych w punkcie kontrolno-pomiarowym wskazanym w Umowie o odprowadzanie ścieków.
- Opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach są naliczane od dnia poboru ścieków, w którym stwierdzono przekroczenia do dnia ustania przekroczeń. Uiszczane opłaty przez odbiorcę usług (dostawcę ścieków) za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych są powiększone o należny podatek VAT.
- Za dzień ustania przekroczeń przyjmuje się dzień wpływu do siedziby PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. pisemnego wniosku odbiorcy usług (dostawcy ścieków) o przeprowadzenie ponownej kontroli w związku z ustaniem przekroczeń warunków dopuszczalnych wprowadzania ścieków, jeżeli kontrola przeprowadzona w związku z tym potwierdzi ustanie przekroczeń.
- Jeżeli kontrola wykonana na zlecenie odbiorcy usług (dostawcy ścieków) przeprowadzona przez PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl., nie potwierdzi ustania przekroczeń, naliczane będą nadal opłaty od przekroczeń według ostatniej kontroli.
 

c) Sposób naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.
Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach ustala się według wzoru:
 
Pw = ((Np-Nk) / 1000) * W * Sj
 
Objaśnienia symboli:
Pw - opłata za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń (w zł),
Np - wielkość stężenia określona na podstawie analizy (w g/m3),
Nk - wielkość stężenia dopuszczalnego (w g/m3),
W - ilość odprowadzonych ścieków w okresie obliczeniowym (w m3) nie spełniających warunków,
Sj - stawka opłaty za 1 kg substancji, w tym substancji wyrażonej jako wskaźnik (w zł/kg).
Za równoczesne przekroczenie dopuszczalnych wartości kilku wskaźników opłata obliczana będzie tylko dla wskaźnika, który pociąga za sobą najwyższą opłatę.
4. Warunki rozliczeń z kontrahentami
W zakresie rozliczeń za pobraną wodę, ustalenie ilości pobranej wody następuje na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego.
Ilość odprowadzonych ścieków ustala się, w zależności od wyposażenia nieruchomości, na podstawie odczytu wskazań urządzenia pomiarowego lub, w przypadku jego braku – jako równą ilości pobranej wody, na podstawie odczytu wskazań wodomierza. Jeżeli odbiorca w uzgodnieniu z PWiK Sp. z o.o. zainstalował wodomierz do odliczania wody bezpowrotnie zużytej i zawarł odrębną umowę, ilość ścieków ustala się na podstawie różnicy wskazań wodomierza głównego i wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą.
Wyliczenie należności za pobraną wodę i odprowadzone ścieki następuje w oparciu o ilość pobranej wody i odprowadzonych ścieków z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących taryfowych cen i stawek opłat.